Aktualności

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 7/2013

z dnia 30.09.2013 r.

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK

organizowanych przez

Młodzieżowy Dom Kultury

w Koninie

 

 

 

Przy opracowaniu regulaminu wzorowano się następującymi przepisami prawnymi:

1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

3. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm. )

 

 

ROZDZIAŁ I

CELE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

 

Działalność placówki w zakresie organizacji wycieczek służyć powinna w szczególności edukacji kulturalnej poprzez:

1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego.

3. Wspomaganie rodziny i placówki w procesie wychowania.

4. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

5. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.

6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

FORMY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

 

1. Organizowanie wycieczek odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

b) wycieczki przedmiotowe,

d) rajdy.

2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WYCIECZEK

 

1. Organizacja i program powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, stopnia rozwoju psychofizycznego, ewentualnej niepełnosprawności, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2. Wszyscy uczestnicy zostają zapoznani z programem, harmonogramem i regulaminem wycieczki (zapis w dzienniku, potwierdzenie podpisem).

3. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczestnicy zajęć w stosunku do których orzeczono przeciwwskazania lekarskie,

4. MDK może organizować wycieczki zagraniczne.

5. Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor placówki.

6. Kierownikiem lub opiekunem uczestników biorących udział w wycieczce zagranicznej powinna być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

7.Przy organizacji wycieczki placówka może skorzystać z oferty biura podróży.

W stosownej umowie należy określić:

a. Cenę wycieczki.

b. Miejsce pobytu i trasy.

c. Rodzaj, klasę, kategorie lub charakterystykę środka transportu.

d. Położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu.

e. Ilość i rodzaj posiłków.

f. Program zwiedzania i atrakcji turystycznych.

g. Kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie wycieczki oraz termin zapłaty całej ceny.

h. Termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu wycieczki.

i. Konsekwencje nie wywiązania się z umowy.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

DOKUMENTACJA WYCIECZEK

 

1. Program wycieczki, listę uczestników oraz imię, nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor MDK najpóźniej na dwa dni przed jej realizacją.

2. Należy bardzo dokładnie opracować program wycieczki – trasa, zwiedzane obiekty, przystanki, noclegi.

3. Dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach: jeden komplet dokumentów zostaje w placówce.

4. Zgodę na piśmie na udział w wycieczce uczestników zajęć wyrażają rodzice.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

UBEZPIECZENIE

 

1. Uczestnicy wycieczek mogą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Uczestnicy wyjazdu zagranicznego muszą być objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

OPIEKA W CZASIE WYCIECZEK

 

Zasady opieki i bezpieczeństwa uczestników zajęć podczas wycieczek krajoznawczo – turystycznych:

1. Opiekę nad uczestnikami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

2. Liczba uczestników przypadająca na jednego opiekuna:

a) wycieczka w obrębie tej samej miejscowości, co placówka:

1 opiekun / 20 dzieci,

b) wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości, co placówka:

1 opiekun / 15 dzieci,

c) wycieczka poza miejscowość, w której jest placówka:

1 opiekun / 15 dzieci,

d) wycieczka turystyczno – krajoznawcza: 1 opiekun / 15 dzieci,

3. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do uczestnika z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką zakładu opieki zdrowotnej i lekarza.

4. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu uczestników z wycieczki. Nie wolno wysadzać uczestników po drodze przejazdu autokaru.

5. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Na wycieczce uczestnicy nie powinni mieć tzw. czasu wolnego.

6. Opiekun wycieczki ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

7. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

9.W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

10. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. Uczestnicy wycieczki mogą pływać i kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni.

Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i bez udziału ratownika.

11. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

12. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. Kolumna uczniów może poruszać się tylko prawą stroną jezdni.

13. Kierowca ma obowiązek przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek (trasa – około 500 km).

14. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży do lat osiemnastu musi być oznaczony z tyłu i z przodu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.

15. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę osób, bezpośrednio przed wyjazdem, powinien być skontrolowany pod względem technicznym przez odpowiednie służby kontroli, a kierujący tym pojazdem pod względem trzeźwości i wymaganej dokumentacji.

16. O każdym wypadku w czasie wycieczki zawiadamia się niezwłocznie:

a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;

b) pracownika służby bhp.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora.

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

KIEROWNIK WYCIECZKI I JEGO OBOWIĄZKI

 

1. Kierownikiem wycieczki powinna być osoba pełnoletnia, która:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b) jest instruktorem harcerskim,

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej bądź pilota wycieczek.

2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,

b) zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

c) przygotowanie dokumentacji wycieczki i przedstawienie jej dyrektorowi do zatwierdzenia,

d) zapewnienie warunków pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

e) określenie zadań dla opiekunów w czasie realizacji programu,

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

i) podział zadań wśród uczestników,

j) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu,

k) zawiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu uczestników wycieczki (np. palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie, używanie narkotyków, niszczenie mienia itp.) i obowiązku natychmiastowego odbioru uczestnika przez rodziców z wycieczki lub powiadomienie policji.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

OPIEKUN I JEGO OBOWIĄZKI

 

1. Opiekunem wycieczki może być instruktor lub inna pełnoletnia osoba.

2. Do obowiązków opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzoną mu młodzieżą i dbanie o jej bezpieczeństwo,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczestnikom wycieczki,

e) wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

1. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.

2. Uczestnik ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz zażywanych lekach.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczestników postanowienia statutu MDK i przepisy bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy.

5. Uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.

6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczestnicy przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

7. W czasie postoju autokaru na parkingu uczestnik ściśle przestrzega poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.

8. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

9. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki.

10. W trakcie trwania wycieczki uczestnik dba o otaczające go mienie oraz własność uczestników wyjazdu.

11. Uczestnik ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

FINANSOWANIE WYCIECZEK

 

1. Działalność placówki w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest finansowana ze źródeł ustalonych w Statucie MDK.

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

 

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2013 roku.

3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor.

4. Z regulaminem wycieczek zapoznają uczestników zajęć i rodziców instruktorzy poszczególnych grup zajęciowych przed pierwszą wycieczką.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu wycieczek MDK w Koninie

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

 

 

 

Trasa wycieczki (imprezy)

 

 

 

Termin ilość dni klasa/grupa

 

Liczba uczestników

 

Kierownik (imię i nazwisko)

 

Liczba opiekunów

 

Środek lokomocji

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

 

(podpis)

 

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

 

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu
noclegowego
i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

(pieczęć i podpis dyrektora )

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczek MDK w Koninie

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................

 

/podpis kierownika wycieczki/

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wycieczek MDK w Koninie

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

 

..................................................

/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

..............................................................................................................................

/adres/

...............................................

/telefon/

 

 

  1. OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki* ..............................................................................

w wycieczce szkolnej/imprezie turystycznej* do ....................................................

w dniach..................................

 

  • Informuję iż zapoznałem /am *się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

  • Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

  • Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka* uczestniczył/a* w wycieczce

  • W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam /nie wyrażam zgodę* na leczenie ambulatoryjne, wszelkiego rodzaju zabiegi i operacje ratujące życie mojego dziecka.

  • Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

  

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka

( choroby na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

.................................................. .........................................................

/data/ /podpis rodziców /

opiekunów

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu wycieczek MDK w Koninie

Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i jej programem: 

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin do pobrania (PDF)